Menu

Privacy beleid VDL Bus Center

Algemeen
VDL Bus Center bv (hierna te noemen VDL Bus Center) verwelkomt u op deze website en waardeert uw interesse in ons bedrijf en onze producten en diensten. VDL Bus Center hecht grote waarde aan uw privacy. Daarom vinden wij het van belang om u te informeren hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan.

Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die bezoekers van de website van VDL Bus Center achterlaten. Omwille van transparantie hebben wij in dit privacy beleid omschreven wat wij doen met deze gegevens.

Soorten persoonsgegevens
De persoonsgegevens die worden verwerkt door VDL Bus Center via de website betreffen vaak uw contactgegevens zoals een naam en e-mailadres, een zoekopdracht die u invoert of een vraag die u stelt in het invulformulier.

Daarnaast kan er automatisch informatie worden opgeslagen van u als bezoeker van deze website zoals uw IP-adres en uw klikgedrag. Deze informatie onttrekken wij vaak direct via uw bezoek met zogenoemde cookies. Meer informatie hierover vindt u in de cookieverklaring onderaan deze Privacy Policy.

Wij willen u er graag op wijzen dat ook indien u als zakelijke klant de website bezoekt, wij deze gegevens als (indirecte) persoonsgegevens beschouwen en we dus uw privacy waarborgen.

Doel voor verwerking van persoonsgegevens
Gegevens die u via de website verstrekt aan VDL Bus Center, worden door ons verwerkt voor algemene zakelijke doeleinden zoals het verstrekken van informatie over bepaalde producten en diensten. VDL Bus Center verwerkt deze persoonsgegevens uitsluitend conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Met de opgeslagen persoonsgegevens kunnen wij dan contact met u opnemen.

VDL Bus Center is onderdeel van VDL Groep. Indien u via website van VDL Groep solliciteert op een functie binnen VDL Bus Center, worden uw persoonsgegevens verwerkt voor registratie, de behandeling en de afhandeling van uw sollicitatie.

Uw gegevens kunnen tevens gebruikt worden voor het versturen van digitale nieuwsbrieven, voor zover u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. Deze vorm van contact beschouwen wij als VDL Bus Center’ gerechtvaardigd belang.

Ontvangende partijen
Onder de verwerkingsactiviteiten vallen in ieder geval het versturen van de persoonsgegevens binnen VDL Bus Center. Deze website geldt als centraal punt en persoonsgegevens worden doorgezonden naar de betreffende entiteit die u als zakelijke klant wil benaderen. Uiteraard worden deze persoonsgegevens enkel doorgegeven indien hier een noodzakelijke reden voor is en enkel en alleen aan ontvangers waarvoor de persoonsgegevens relevant zijn.

In het geval VDL Bus Center van mening is dat u de website onrechtmatig gebruikt dan is dit wel een reden om uw persoonsgegevens naar een (juridische) derde ontvanger door te sturen.

Op onze website zijn op verscheidene plaatsen buttons te vinden die toegang verschaffen tot kanalen voor sociale media. Indien u gebruikmaakt van deze sociale media-buttons dan geldt het privacy statement van de betreffende sociale media en slaan zij uw persoonsgegevens verder op. VDL Bus Center heeft geen invloed op en neemt geen verantwoording voor het gebruik van sociale media-buttons op de VDL Bus Center-website.

Bewaartermijn
VDL Bus Center bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Voor de doeleinden zoals hierboven omschreven is een bewaartermijn van 6 maanden redelijk. Daarnaast kan VDL Bus Center wel geanonimiseerde gegevens bewaren voor statistische- en onderzoeksdoeleinden.

Uw rechten
Omdat wij uw persoonsgegevens verwerken heeft u recht op:
- Een verzoek om inzage in uw persoonsgegevens in te dienen;
- Een verzoek om bepaalde gegevens te corrigeren of verwijderen als de persoonsgegevens irrelevant of onjuist zijn in te dienen;
- Een verzoek op beperking en bezwaar voor het verwerken van persoonsgegevens;
- Een verzoek om dataportabiliteit te doen;
- Het intrekken van uw toestemming

Indien u van (een van) deze mogelijkheden gebruik wenst te maken, dan kunt u zich richten tot: AVG@vdl.nl. Voor alle verzoeken en uw rechten geldt dat VDL Bus Center hiervoor een belangenafweging zal maken en zoveel mogelijk uw verzoek zal inwilligen. Indien u om welke reden dan ook uw toestemming wil intrekken dan zijn wij verplicht hier gehoor aan te geven.

Alle persoonsgegevens die u achterlaat op deze website worden vrijwillig verstrekt. Het spreekt echter voor zich dat wij niet in staat zijn om contact op te nemen en informatie te verstrekken als wij niet over de juiste persoonsgegevens beschikken.

Wijzigingen en meldingen over uw privacy
Indien u vragen of opmerkingen heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens dan verzoeken wij u contact op te nemen via AVG@vdl.nl. Wij zullen ons uiterste best doen om u te helpen. Als u wenst te reageren op dit privacy beleid of wanneer VDL Bus Center naar uw mening niet in overeenstemming met dit privacy beleid handelt, vragen we u via AVG@vdl.nl contact met VDL Bus Center op te nemen. Mochten wij er dan niet uitkomen dan heeft u altijd de mogelijkheid een melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies
Om de dienstverlening te optimaliseren, worden via de website in beperkte mate zogenaamde ‘cookies’ op uw computer geplaatst. Dit zijn kleine informatiebestandjes die op uw computer worden opgeslagen. De cookies worden onder meer gebruikt om interactie van bezoekers met de website bij te houden. Hierbij wordt gebruikgemaakt van het programma Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc.

U kunt de plaatsing van cookies reguleren via uw browser-instellingen. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. Voor instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser verwijzen wij naar de leverancier van uw browser. Het reguleren van cookies via uw browser beïnvloedt het onbeperkt gebruik van de website niet, doch mogelijk wel het gebruik van andere websites.

Dit privacy beleid is voor het laatst aangepast op 26 juli 2018 en wordt toegepast op VDL Bus Center bv (De Run 4232, 5503 LL Veldhoven, Nederland). Indien VDL Bus Center ervoor kiest dit privacy beleid te wijzigen dan zullen wij dit op deze pagina kenbaar maken.